online@akgaya.com +99312 75 45 57

AK ALÇI

ŞPATLÝOWKA ILKINJI GAT

AK ALÇI SIVA garyndysy beton, gazbeton, kerpiç we ş.m. materiallaryň ýüzüne gönüden-göni çalynýar, ulanmasy aňsat we suw bilen garyşmak ukyby ýokarydyr.

Guraýan döwründe AK ALÇI SIVA garyndysy diwarlaryň ýüzünden syrygyp gaçmaýar.


ŞPATLÝOWKA ILKINJI GAT

ULANYŞA TAÝÝARLYK

Diwarlaryň ýüzüni tozandan, ýagdan we hapadan arassalamaly.

Çalmazdan ozal kerpijiň, betonyň, gazbetonyň ýüzüni suw bilen çyglamaly.

ULANYLYŞ DÜZGÜNI

Arassa gaba suw guýmaly. Suwuň üstüne suwag garyndysyny goşmaly.

Gatnaşygy: 10 kg garyndy üçin 5,5 lt suw.

AK ALÇI SIVA garyndysy suwy özüne siňdirýänçä 2-3 minut garaşmaly.

Gowy gips hamyryny emele getirmek üçin pes tizlikli mehaniki garyjy enjamy ulanmaly.

Ulanyş möhleti - 30 minut. Suwagyň galyňlygy azyndan 0,5 sm bolmaly.

ÝARAMLYLYK MÖHLETI

Saklanyş we ulanyş şertleri berjaý edilende öndürilen senesinden başlap 6 aý. Öndürilen senesi gabynda görkezilen.

TEHNIKI AÝRATYNLYKLARY

Ýangyna çydamlylygy ............................... A1

Ses izolýasiýasy ............................. NPD

Ýylylyga çydamlylygy ................................NPD