online@akgaya.com +99312 75 45 57

MAKINE SIVA

ENJAM SUWAG GARYNDYSY

MAKINE SIVA ulanyşa taýýar gips esasly enjam suwag garyndysy.

MAKINE SIVA garyndysy kerpiç, beton, gazbeton we ş.m. materiallaryň ýüzüne gönüden-göni ulanylyp bilner.

Reňklemezden öň MAKINE SIVA garyndysy bilen bir gat suwamak ýeterlikdir.

Gaty we tekiz ýüz gatlagyny emele getirip ýokary çydamlylyga eýedir.

Düzüminde bar bolan çyglylyk onuň ýangyna çydamlylygyny artdyrýar.

Howa geçiriji material bolmak bilen, MAKINE SIVA çyglylygy sazlap, sagdyn daşky gurşawy döredýär.

ENJAM SUWAG GARYNDYSY

ULANYLYŞ DÜZGÜNI

Ulanmaga başlamazdan ozal gatlagyň ýüzüni tozandan we hapadan arassalamaly.

MAKINE SIVA suwag garyjy enjam bilen garmaly we plankalaryň arasyna pürkmeli. Pürkülenden soňra profil bilen tekizlemeli.

Doly tekizlenenden soňra diwaryň ýüzüni gubka bilen çyglamaly.

Takmynan 10 minut soňra, diwaryň ýüzüni ýalpyldatmak üçin polat şpatulasy bilen ýylmamaly.

Takmynan 10 minut soňra, diwaryň ýüzüni ýalpyldatmak üçin polat şpatulasy bilen ýylmamaly.

MASLAHATLAR

MAKINE SIVA garyndysyny beýleki önümler ýa-da materiallar bilen garmaly däl.

Suwag galyňlygy 8-30 mm aralygynda bolmalydyr.

Çalynýan mahaly howanyň derejesi +5°C pes bolmaly däl.

Çalynmazdan ozal diwaryň gury we gyzgyn ýüzlerini çyglamaly.

Suwag enjamy we ähli ulanylýan gurallar arassa ýagdaýda saklanmalydyr.

ENJAM SUWAG GARYNDYSY

SAKLAÝYŞ ŞERTLERI

MAKINE SIVA haltalaryny üst-üstüne 20 sany haltadan köp goýmak bolmaýar. MAKINE SIVA garyndysyny suwdan we toprakdan daşda saklamaly.

Öndürilen senesinden başlap, bir ýylyň dowamynda ulanylmaly.

Ýaramaz şertlerde saklanan ýa-da möhleti geçen ýagdaýlarynda MAKINE SIVA garyndysynyň hili peselip bilýär.

TEHNIKI AÝRATYNLYKLARY

Suw / gips gatnaşygy ................... 10 kg üçin 6 l suw MAKINE SIVA

Ilkinji guradyş wagty ..........................> 50 minut

Iň soňky guratma wagty ................. 180 minut

Örtügi ............ Her 1 sm galyňlyk üçin 10-11 kg / m2

Gysylma berkligi (min.) ......... 25 kgf / sm2 (4x4 blok)

Maýyşgaklyk berkligi (min.) ..... 10 kgf / sm2 (4x4x16 blok)

1000 mikron elek .......................................... %100

150 mikron elekden geçişi (minimum) .. .................................. %60

Toz ýagdaýynda birlik göwrüm dykyzlygy................ 800-850 кg/m3

Gury dykyzlyk ............... 1150-1250 кg/m3

Ýylylyk geçirijiligi ............................................. 0,43 W/мК

Ýangyna durumlylygy .............................................. A1


STANDART

Eýe bolan standarty ........................... TDS-31377-2008

Görnüşi ....................................... B4/50/2 Ýeňil agramly

GAPLAMA

Görnüşi ................................................ Polipropilen halta

Agramy .......................................................... 30 kg±%1

ÇYGLYLYKDAN GORAŇ

ÝANGYNA ÇYDAMLY: A1

SES IZOLÝASIÝASY: NPD

ÝYLYLYGA ÇYDAMLY: NPD

TÜRKMENISTANDA ÖNDÜRILEN

ULANMAK AŇSAT

ESASY TEMPERATURA

IÇERKI ULANYŞ ÜÇIN

ULANYŞ WAGTY 30 minut

SUWAMA GALYŇLYGY 5-40 MM.