info@akgaya.com +99312 75 45 57

Ýokary hilli önümler

Biziň önümlerimiz ähli barlaglardan we synaglardan geçip, ähli halkara hil standartlaryna laýyk gelýär

Hyzmatdaşlyk

Biziň kompaniýamyz daşary ýurt we ýerli kompaniýalar bilen täze özara peýdaly şertler esasyndaky hyzmatdaşlyklara taýýar

Önümçiligiň giňelmegi

Biz ýakyn geljekde önümçilik kuwwatymyzyň we önümlerimiziň görnüşleriniň artdyrylmagyny maksat edinýäris

Biz barada

Ak-Gaýa hojalyk jemgyýeti 27 ýyldan gowrak gurluşyk garyndylaryny we materiallaryny satmakda we öndürmekde ýöriteleşýär we bu önümleriň Türkmenistandaky iň iri öndürijisi bolup durýar. 2021-nji ýylda Ak-Gaya hojalyk jemgyýeti asma üçekleriň we birnäçe görnüşli profilleriň önümçiligini başlamaga meýilleşdirýär.

Giňişleýin öwren

Önümler

Avatar

SIVA

Ýörite formulaly, ulanyşa taýýar suwag garyndysy. Kerpiç, beton, arassalanmadyk beton, gazbeton ýaly materiallaryň ýüzüne gönüden-göni ulanylyp bilner.

Avatar

SATEN

Ýokary derejede ýapyşma aýratynlygyna eýe bolup, ähli boýaglaryň aşagyndan ulanylýan soňky gat şpatlýowkasy.

Avatar

KARTONPIYER

Dürli şekilleri ýasamak hem-de olary düzetmek üçin ulanylýan gurluşyk gips garyndysy.

Avatar

MAKINE SIVA

Gips esasynda düzülen, ulanyşa taýýar enjam suwag garyndysy.

Avatar

AK ALÇI

Kerpiç, beton, arassalanmadyk beton, gazbeton ýaly materiallaryň ýüzüne gönüden-göni çalynýan ilkinji gat suwag garyndysy.

Avatar

AK ALÇI

Tekiz ýüzler üçin ulanyşa taýýar soňky gat suwag garyndysy.

Avatar

Saten suffiks

Adaty çyglylykly otaglaryň diwarlaryna we üçeklerine reňklemezden ozal çalynýan soňky gat suwag garyndysy.

Avatar

Alçipan

Içerki diwarlaryň ýüzüni örtmek, otag ara diwarlary, asma üçekleri we, käbir ýagdaýlarda, pol esaslaryny gurnamak üçin ulanylýan gipskartony (alçipan).

15000

önüm

500

işgär

6

söwda nokatlary

27

ýyldan bäri hyzmatda

Galereýa

  • ÄHLISI

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Ulaltmak

Harytlarymyzy iň amatly bahadan almak üçin biz bilen habarlaşyň!

Biziň salgymyz:

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň
Akdaş şäherçesiniň önümçilik zolagy.

Elektron adresymyz:

info@akgaya.com

Telefon belgimiz:

+99312 75 45 57